آثار سینمایی
محمد رسول الله(ص)
کارگردان : مجید مجیدی
1394
ملک سلیمان نبی(ع)
کارگردان : شهریار بحرانی
1389
سریال امام حسین (ع)
کارگردان : شهریار بحرانی
1382
روئیای اخر
کارگردان : مهرداد خوشوقت
1382
فیلم سینمایی نذر
کارگردان : مهرداد خوشوقت
1382
فیلم سینمایی ارتفاع پست
کارگردان : ابراهيم حاتمی کیا
1380
سریال حضرت مریم (س)
کارگردان : شهریار بحرانی
1379
فیلم سینمایی پرواز
کارگردان : مهرداد خوشوقت
1379
فیلم سینمایی سفر آخر
کارگردان : مهرداد خوشوقت
1377
فیلم سنمایی مرد عوضی
کارگردان : محمد رضا هنرمند
1376
فیلم سینمایی لاک پشت
کارگردان : علی شاه حاتمی
1375
فیلم سینمایی دایراه سرخ
کارگردان : جمال شورجه
1373
فیلم سینمایی حمله به اچ سه
کارگردان : شهریار بحرانی
1373
فیلم سینمایی ترانزیت
کارگردان : علی سجادی
1372
فیلم سینمایی روز فرشته
کارگردان : بهروز افخمی
1371
مدرسه ی پیرمرد ها
کارگردان : علی سجادی
1370
فیلم سینمایی عروسی
کارگردان : بهروز افخمی
1370
فیلم سینمایی عملیات کرکوک
کارگردان : جمال شورجه
1370
فیلم سینمایی دزد عروسکها
محمد رضا هنرمند
1368
فیلم سینمایی افق
کارگردان: رسول ملاقلی پور
1367
فیلم سینمایی هراس
کارگردان : شهریار بحرانی
1365
فیلم سینمایی گذر گاه
کارگردان : شهریار بحرانی
1365