|| کتاب

مجموعه آثار نقاشی
عبدالحمید قدیریان

ده سال با
نقاشان انقلاب اسلامی

مجموعه کاریکاتور
از خاک تا افلاک

چاپ اول: بهمن ۶۳
تعداد: ۵۵۰۰، چاپ و صحافی: چاپخانه سپهر
واحد انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی