نام اثر: عزم

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: ۵۰*۱۱۵

سال خلق اثر: ۱۴۰۰

مجموعه: نورهدی

فرصت دنیا، بهترین عرصه برای تلاش است. اما در چه عرصه ای؟

به انسان، برای انجام عهدی، فرصت داده شده تا برای مدت کوتاهی درون دنیا بیاید. حتی اگر بخاطر نیاوریم. لذا خدای مهربان، فرستادگان

مخصوص اش را سویمان فرستاده تا میثاق و محتوای میثاقنامه را یادآوری کنند. تا از بین عرصه هایی که سایرین مختصات اش را ترسیم

کرده اند، به عرصه “مَیادینِ السّابِقینَ” که برترین‌ها همه ی همت و توان و ابتکار و توجه شان را معطوف آن نموده اند، روی آوریم. عرصه ای

به سوی ارتفاعات و سرچشمه‌ی روشنایی ها. تا در چنین عرصه ای، “عزم” بورزیم. سرعت بگیریم و از هم سبقت بگیریم تا زودتر و با کیفیتی

بهتر، به سوی آن منشا و سرچشمه نور که از بین دستان خلیفه الهی، میجوشد، اوج گیریم.

دیدگاهتان را بنویسید

دو + هجده =