نام اثر: حامیان صهیون

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: ۱۵۰*۱۵۰

سال خلق اثر: ۱۴۰۱

مجموعه: نورهدی

اقتباس از یکی از آثار مرحوم حبیب الله صادقی

صهیونیست‌ها در دوران جدید با سرعت بسیار توانستند در ابعاد مختلف، فساد را بر جهانیان تحمیل نمایند. آنان با پشتوانه علوم و فناوری‌های

دخانی و با بهره گیری از تعامل با جنیان و نیز همیاری و کمک خاصه‌ی دیاران، قدمهای محکم خود را برای ایجاد سلطه بر جهانی یک‌پارچه و به

ظلمت کشاندن آن برداشتند. ولی وعده خدا تحقق خواهد یافت و عباد النا می آیند و آنان را ناکام خواهند گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید

10 − شش =