برنامه اهالی شب، چرا در شب بر هنرمندان الهام میشود؟

برنامۀ اهالی شب، شبکۀ چهار صحبتی در باره رابطه هنرمند و شب میشود و پاسخ این سوال که چرا در شب بر هنرمندان الهام میشود؟

دیدگاهتان را بنویسید

14 + نه =