گفتگوی جوان با عبدالحمید قدیریان نقاش و مجسمه ساز و مدیرهنری سینما: هنر انقلاب به لحاظ اجتماعی دچار کم کاری است.

گفتگوی جوان با عبدالحمید قدیریان نقاش و مجسمه ساز و مدیرهنری سینما: هنر انقلاب به لحاظ اجتماعی دچار کم کاری است. استاد قديريان شما در حوزه هاي متنوعي از جمله…

۰ دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد