عبدالحمید قدیریان، از دوستان حبیب الله صادقی درباره ســابقه آشــنایی اش با این هنرمند فقید میگوید:

ماجرای شکل گیری نقاشان انقلاب *عبدالحمید قدیریان، نقاش و از دوستان حبیب اهلل صادقی درباره ســابقه آشــناییاش با این هنرمند فقید میگوید: عبدالحمید قدیریان درباره سابقه آشنایی اش با حبیب…

۰ دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد