همچنان بهت زده ایم

همچنان بهت زده ایم عبدالحمید قدیریان هنرمند نقاش راهپیمایـی اربعیـن حـالا دیگـر به یـک پدیـده نویـن در جامعـه امروز بـدل شـده و عظمـت ایـن حرکـت یـک هویـت نویـن اجتماعـی را…

۰ دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد