|| مصاحبه‌ها

همچنان بهت زده ایم

همچنان بهت زده ایم عبدالحمید قدیریان هنرمند نقاش راهپیمایـی اربعیـن حـالا دیگـر به یـک پدیـده نویـن در جامعـه امروز بـدل شـده و عظمـت ایـن حرکـت

ادامه مطلب »