درک فضای فیلم
خوشبختانه این توفیق را داشتم تا از اولین روزهای تحقیقات برای نگارش فیلم نامه با گروه همراه باشم که این امر تاثیر بسیار زیادی در جهت درک مفاهیم قرآنی و نیز مفاهیم استفاده شده در سناریو ایجاد نمود

 

درک فضای فیلم

خوشبختانه این توفیق را داشتم تا از اولین روزهای تحقیقات برای نگارش فیلم نامه با گروه همراه باشم که این امر تاثیر بسیار زیادی در جهت درک مفاهیم قرآنی و نیز مفاهیم استفاده شده در سناریو ایجاد نمود.

با شروع ساخت فیلم و حضور یافتن دیگر عوامل اصلی فیلم ، همچون جناب آقای خضوعی به عنوان فیلم بردار و آقای معینی به عنوان تدوینگر و نیز آقای ملکان به عنوان گریمور طرح های زیادی در رابطه با سکانس های اصلی فیلم ارائه نمودم و با جمع بندی صحبت های این بزرگواران ، هم تصویر واضحی از فضای تصویری فیلم برایم ایجاد شد و هم باعث شد عوامل فیلم تصویری مشترک در ذهنشان شکل گیرد.تابلو رنگ روغن. مواجهه با شیاطین

طراحی اولیه شهر زبولون

تابلو آکرلیک.فضای کلی زبولون

طراحی.نگران

طراحی. فضای کلی اریها

تابلو رنگ روغن. قسمتی از شهر اورشلیم

تابلو رنگ روغن. فضای نورانی ملک سلیمان

طراحی. حمله شیاطین

طراحی. حمله شیاطین

طراحی. حمله شیاطین

مرگ همسر