۱۳۹۹/۹/۱۷
رادیو گفتگو-مجله صبحگاهی :
تحریم ها و اقتصاد هنر