۱۳۹۹/۶/۲۷
گفت و گوی بوق اشغال با عبدالحمید قدیریان، نقاش و مدیر هنری سینما
مشکل ما غفلت از آسمان است