۱۳۹۹/۶/۲۶
نمایشگاه همپای نور و خصوصیات فرهنگی آن
شبکه دو، برنامه نمادو، نمایشگاه نقاشی هم پای نور