۱۳۹۹/۶/۵
رادیو گفتگو؛ در برنامه بی قاب، بی نقاب
هنر آئینی و هنر متعالی و تاثیر آن بر هنرمندان