۱۳۹۹/۵/۲۰
تجربیات اربعین و سیر و مراحل تبدیل مفاهیم الهی به فرم
صوت کلاس تابستانه دانشگاه امام صادق با موضوع تجربیات اربعین و سیر و مراحل تبدیل مفاهیم الهی به فرم. استاد عبدالحمید قدیریان