۱۳۹۹/۳/۳
جایگاه تصویرگری در فهم عمیقتر مفاهیم قرآنی
رابطه متقابل نقاشی و تصویرگری با قرآن آیا هنراسلامی اصطلاحی همان هنریست که شیعیان به دنبال آن هستند؟ جایگاه تصویرگری در فهم عمیقتر مفاهیم قرآنی / برنامه سوره شبکه ۴