۱۳۹۹/۱/۲۵
روزهای کرونایی
کرونا، فرصت طلایی
صحبت در باره استفاده مناسب از روزهای کرونایی و توصیه برای هنرمندان جهت استفاده از فضای کرونایی برای درک بهتر هستی و یافتن جایگاه خود در سیر تکامل آن.