۱۳۹۹/۱/۲۵
روزهای کرونایی
کرونا، دست برتر خدا
صحبت در باره علت وجودی کرونا و فتنه الناس بودن آن و همچنین رفتار در قبال آن و دیدن عکس العمل الهی و تحقق آیه : و مکرو و مکرالله