۱۳۹۹/۱/۱۷
برنامه نقد سینما - فیلم سینمایی آبادان 1160 - دوازده بهمن 1398
بحث درباره طراحی صحنه و مدیریت هنری فیلم آبادان 1160 و روش و نوع نگاه به ساخت این فیلم