۱۳۹۸/۳/۸
رادیو نمایش - برنامه ارغوان هنر
جایگاه فکر و اندیشه در تولید اثر هنری
کار هنری تبعه فکر و اندیشه است. هر اندیشه ای که در جامعه و پیرامون هنرمند رشد کنه و هنرمند در آن زندگی کند و از آن اثر بگیرد، آن فضای فکری منعکس می‌شود در آثارش. در واقع هنرمند در آثار تفکری که قرار داده آثارش را خلق میکند