۱۳۹۷/۱۱/۸
رادیو گفتگو - برنامه گفتگوی فرهنگی
گالری های غیر استاندارد / تاثیرات گالریها در شکل دهی مجموعه های هنری و ایجاد فضاهای هنری برای رشد و شکوفایی جوانان