۱۳۹۰/۹/۱۹
از مقاومت تا صالحیت

از مقاومت تا صالحیت

داستان مقاومت از زمانی شروع شد که انسان پای بر این زمین خاکی  گذاشت و در شرایطی قرار گرفت که تحملش دشوار بود.غریبی و آشنا نبودن با محیط پیرامون از یک سو و وجود حیوانات درنده وبلایای طبیعی از سوی دیگر انسان را در تنگنا قرار داد. شاید اولین مفهومی که انسان به آن نیاز داشت مفهوم مقاومت بود ، مقاومت در مقابل سختی ها ، مقاومت در مقابل حیوانات درنده ، مقاومت در مقابل بدی های پیرامون و... با گذشت زمان شکل های جدیدی از بدی ها خود نمایی کرد و مفهوم مقاومت جلوه و عمق بیشتری یافت .

از بدترین مصائبی که بر انسان جلوه کرد نفس آدمیبود که سخت ترین تنگناها را ایجاد نمود ، موجودی که هم فرد را زیر فشار خود می کوبد و هم با مقابل قرار دادن انسان با انسان جمع کثیری از مردم را نابود نمود . حکومتها در زیر چترنفس شکل گرفت و انسان بر انسان در چهارچوب صفاتی همچون قدرت طلبی ، ثروت اندوزی ، بی رحمی و ... ظلم های زیادی را مرتکب شد.

اینجا بود که انسان یاد گرفت که مفهوم مقاومت و ابعاد آن را تکامل دهد چرا که تذویر و تنوع جلوهای بدی بسیار گسترده شده بود . حال این سوال مطرح می شود که مفهوم مقاومت از چه چیزی نیرو می گیرد و از کجا تغذیه می شود ؟

امیدرمز مقاومت است، هر چه امید بیشتر شود مقاومت حجم بیشتری پیدا می کند از این باب است که شیطان از زمان هبوط آدم تلاش براز بین بردن مفهوم امید در بشر کرد و بهترین راه را در دور کردن انسان از خداوند یافت ، چرا که شیطان می دانست دوری انسان از خدا نسبت مستقیم دارد با از بین رفتن امید . ولی انسان با تدبیر الهی و زحمات خوبان عالم توانست در زیر فشارها مقاومت کند .

 با تکمیل دین خدا مفهوم جدیدی  پیش روی انسان درخشید و آن مفهوم عظیم و الهی، صالحیت بود . این مفهوم انسان را دعوت می کند که ازمقاومت در رینگ دشمن بیرون آمده ودشمن را به انفعال بیندازد ، صالحیت مفهوم بسیار عظیمی است که گرایش به آن،انسان را نه تنها به تمامی جلوه های مقاومت مسلط میسازد بلکه در این فضا در مسیر تکامل انسانی و الهی قرار می دهد . حال با توجه به حوادث این دوران و اتفاق های پیش روی جهت تحقق خواست الهی، جا دارد بیش از پیش مفهوم صالحیت گسترش یابد و رفتار آدمی از غالب مقاومت و ایستادگی در مقابل فشار دشمن به حرکت و اصلاح همه بدی های فردی و اجتماعی برود . بسط و پرداخت مفهوم قرآنی صالحیت در جوامع اسلامی و بلکه کل بشریت باعث حرکت در مسیر تکامل می شود و به قدری باعث تحول می گردد که گویی بینش جدید و منظری نو خلق شده . نوری است که تاریکی را از بین برده باعث پریشانی و عصبانیت شیاطین انسی و جنی می گردد .

 

عبدالحمید قدیریان

۱۳۹۰/۹/۱۹