سینما
محمد رسول الله(ص)
محمد رسول الله(ص); کارگردان : مجید مجیدی;1394
گذر گاه
فیلم سینمایی گذر گاه;کارگردان : شهریار بحرانی ; 1365
هراس
فیلم سینمایی هراس ; کارگردان : شهریار بحرانی ;1365
افق
فیلم سینمایی افق ; کارگردان: رسول ملاقلی پور ; 1367
دزد عروسکها
فیلم سینمایی دزد عروسکها ; محمد رضا هنرمند ; 1368
عملیات کرکوک
فیلم سینمایی عملیات کرکوک ; کارگردان : جمال شورجه ; 1370
عروس
فیلم سینمایی عروسی ; کارگردان : بهروز افخمی ; 1370
مدرسه ی پیر مردها
مدرسه ی پیرمرد ها ;کارگردان : علی سجادی ; 1370
روز فروشته
فیلم سینمایی روز فرشته ; کارگردان : بهروز افخمی ; 1371
ترانزیت
فیلم سینمایی ترانزیت ; کارگردان : علی سجادی ; 1372
حمله به اچ سه
فیلم سینمایی حمله به اچ سه ; کارگردان : شهریار بحرانی ; 1373
دایره سرخ
فیلم سینمایی دایراه سرخ ;کارگردان : جمال شورجه ;1373
لاک پشت
فیلم سینمایی لاک پشت ;کارگردان : علی شاه حاتمی ;1375
مرد عوضی
فیلم سنمایی مرد عوضی ; کارگردان : محمد رضا هنرمند; 1376
سفر اخر
فیلم سینمایی سفر آخر ; کارگردان : مهرداد خوشوقت; 1377
پرواز
فیلم سینمایی پرواز ; کارگردان : مهرداد خوشوقت ; 1379
مریم مقدس(س)
سریال حضرت مریم (س);کارگردان : شهریار بحرانی ;1379
ارتفاع پست
فیلم سینمایی ارتفاع پست ; کارگردان : ابراهيم حاتمی کیا ; 1380
نذر
فیلم سینمایی نذر; کارگردان : مهرداد خوشوقت ; 1382
رویای آخر
روئیای اخر ; کارگردان : مهرداد خوشوقت ; 1382
سریال امام حسین(ع)
سریال امام حسین (ع); کارگردان : شهریار بحرانی ; 1382
ملک سلیمان
ملک سلیمان نبی(ع); کارگردان : شهریار بحرانی;1389