محمد رسول الله(ص)
کارگردان : مجید مجیدی
1394

ملک سلیمان نبی(ع)
کارگردان : شهریار بحرانی
1389

سریال امام حسین (ع)
کارگردان : شهریار بحرانی
1382

رویای آخر
روئیای اخر
کارگردان : مهرداد خوشوقت
1382

نذر
فیلم سینمایی نذر
کارگردان : مهرداد خوشوقت
1382

فیلم سینمایی ارتفاع پست
کارگردان : ابراهيم حاتمی کیا
1380

سریال حضرت مریم (س)
کارگردان : شهریار بحرانی
1379

پرواز
فیلم سینمایی پرواز
کارگردان : مهرداد خوشوقت
1379

سفر اخر
فیلم سینمایی سفر آخر
کارگردان : مهرداد خوشوقت
1377

فیلم سنمایی مرد عوضی
کارگردان : محمد رضا هنرمند
1376

فیلم سینمایی لاک پشت
کارگردان : علی شاه حاتمی
1375

فیلم سینمایی دایراه سرخ
کارگردان : جمال شورجه
1373

فیلم سینمایی حمله به اچ سه
کارگردان : شهریار بحرانی
1373

ترانزیت
فیلم سینمایی ترانزیت
کارگردان : علی سجادی
1372

فیلم سینمایی روز فرشته
کارگردان : بهروز افخمی
1371

مدرسه ی پیرمرد ها
کارگردان : علی سجادی
1370

فیلم سینمایی عروسی
کارگردان : بهروز افخمی
1370

فیلم سینمایی عملیات کرکوک
کارگردان : جمال شورجه
1370

فیلم سینمایی دزد عروسکها
محمد رضا هنرمند
1368

فیلم سینمایی افق
کارگردان: رسول ملاقلی پور
1367

فیلم سینمایی هراس
کارگردان : شهریار بحرانی
1365

فیلم سینمایی گذر گاه
کارگردان : شهریار بحرانی
1365